x
logo

Stacje i linie w środowisku

INFRASTRUKTURA ELEKTROENERGETYCZNA W ŚRODOWISKU

PSE realizując inwestycje polegające na budowie, rozbudowie i modernizacji infrastruktury elektroenergetycznej dokładają wszelkich starań, aby w jak najmniejszym stopniu oddziaływać na środowisko i otoczenie.

Z oddziaływaniem mamy do czynienia na dwóch etapach:

budowa – inwestor ogranicza obszar działania do miejsc realizacji prac budowlanych. Dzięki temu zarówno ingerencja w teren, jak i hałas są ograniczane do minimum,                                                                                                                                                                              

eksploatacja – urządzenia, które pracują na stacji  oraz linie NN są źródłem pola elektromagnetycznego oraz niekiedy hałasu. Działanie  tej infrastruktury jest regulowane przepisami określającymi dopuszczalne poziomy oddziaływania na otoczenie. Polska ma w tym zakresie jedne z najbardziej rygorystycznych norm w całej Unii Europejskiej.                                                                                                         

 

RYGORYSTYCZNE PRAWO

Wszystkie eksploatowane w Polsce linie najwyższych napięć muszą spełniać surowe wymogi prawa polskiego i europejskiego w zakresie bezpieczeństwa oraz oddziaływania na środowisko naturalne, w tym na zdrowie i życie ludzi. Specjalnie powołane do tego instytucje sprawdzają i dbają, by nie zostały przekroczone dopuszczalne normy zarówno jeśli chodzi o pole elektryczne, jak i magnetyczne oraz poziom hałasu.

 

POLE ELEKTROMAGNETYCZNE POD KONTROLĄ

Występowanie pola elektromagnetycznego jest zjawiskiem towarzyszącym pracy wszystkich urządzeń elektrycznych, także tych powszechnie występujących w naszych domach, takich jak np. monitor komputerowy, telefon komórkowy, czy suszarka. Poziom oddziaływania pola elektromagnetycznego określany jest poprzez wartości jego dwóch składowych: elektrycznej i magnetycznej. Ich dopuszczalne wartości w miejscach dostępnych dla ludzi nie mogą zostać przekroczone. Oznacza to, że infrastruktura stacyjna oraz linie NN projektowane są tak, aby poziomy oddziaływania mieściły się w normach i były bezpieczne dla otoczenia. 

Dopuszczalne dozwolone wartości natężenia składowych pola elektromagnetycznego na zewnątrz stacji wysokiego napięcia są bardzo  niskie, a przebywanie w nim jest całkowicie bezpieczne dla ludzi i zwierząt. Natomiast linie są zawieszane na wysokości pozwalającej minimalizować oddziaływanie na osoby i obiekty znajdujące się pod przewodami.

HAŁAS W NORMIE

Głównym źródłem hałasu na stacji elektroenergetycznej są autotransformatory i służące do ich chłodzenia wentylatory. Poziom hałasu także jest regulowany przepisami. Stacje są projektowane tak, aby normy hałasu nie zostały nigdzie przekroczone, a w szczególności na znajdujących się w ich sąsiedztwie  terenach zabudowy mieszkaniowej, gdzie dopuszczalny poziom hałasu jest ograniczony do wartości 40 lub 45 dB w nocy i 50 lub 55 dB w dzień. Tymczasem na granicy stacji poziom ten może wynosić 45 dB, zatem im dalej od jej ogrodzenia, tym stacja jest mniej słyszalna. Dla porównania – 55 dB to wartość odpowiadająca normalnej rozmowie towarzyskiej, a szczekanie psa to około 80 dB.

Natomiast aby zmniejszyć szum generowany przez linie stosuje się nowoczesne przewody „wiązkowe” oraz izolatory, dzięki którym montowane linie są słyszalne zdecydowanie mniej, niż te stosowane w minionych latach.

STACJA I LINIE W OTOCZENIU LUDZI

Infrastruktura elektroenergetyczna jest całkowicie bezpieczne dla jej sąsiadów. Budowa nowych stacji i modernizacja już istniejących, jest zawsze realizowana zgodnie z surowymi normami wynikającymi z polskiego prawa, w tym normami ochrony środowiska. W odniesieniu do działających od lat stacji elektroenergetycznych, powołane do tego instytucje nie stwierdzają przekroczenia dopuszczalnych norm w zakresie poziomu pól elektromagnetycznych oraz hałasu. PSE dbają o to, aby wszystkie przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa funkcjonowania stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć i linii były przestrzegane.

ZWIERZĘTA I UPRAWY W POBLIŻU STACJI I POD LINIAMI

Nie ma żadnych przeciwwskazań do wypasu bydła w pobliżu stacji. Podobnie jest z wszelkiego rodzaju uprawami, czy hodowlą pszczół. Stacje i linie elektroenergetyczne najwyższych napięć funkcjonują w całej Polsce, ale również w Europie. Wiele z nich pracuje od kilkudziesięciu lat, w większości na terenach rolniczych. Przez wszystkie te lata nie stwierdzono żadnego wpływu stacji i linii na zwierzęta i ich zachowanie oraz pobliskie uprawy.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY BEZ ZAKŁÓCEŃ

Stacja w żaden sposób nie zakłóca sygnałów radiowych, telewizyjnych i internetu ponieważ czę­stotliwość pól elektromagnetycznych w tym przy­padku jest bardzo niska (50 Hz).