x
logo

Charakterystyka inwestycji

Charakterystyka inwestycji

Linia 400 kV Baczyna-Plewiska jest elementem niezawodnego systemu elektroenergetycznego, niezbędnego dla rozwoju gospodarczego regionu, w tym gmin, przez które przebiega. Będzie zrealizowana w sposób gwarantu-jący bezpieczeństwo ludzi i środowiska, spełniać restrykcyjne wymogi prawa krajowego i międzynarodowego. Przyniesie również profity gminom, przez teren których zostanie wyznaczona jej trasa. Te korzyści to przede wszystkim bezpieczne dostawy energii, rozwój inwestycji, nowe miejsca pracy czy poprawa stopy życiowej mieszkańców. Realizując ten projekt, Wykonawca będzie dążył do kompromisu z władzami gminy oraz jej mieszkańcami w zakresie zaplanowania trasy linii. Metodą znajdowania akceptowalnych przez strony rozwiązań będzie dialog społeczny.

Budowa linii 400 kV Baczyna-Plewiska jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 jako część projektu „Budowa dwutorowej linii Krajnik-Baczyna-Plewiska wraz z budową / rozbudową / modernizacją stacji w tym ciągu liniowym”, na realizację którego PSE S.A. podpisały w grudniu 2017 roku umowę o dofinansowanie.

Celem Projektu jest poprawa pewności i bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w północno-zachodniej części Polski. Inwestycja ma na celu wzmocnienie układu sieci w zakresie wymiany transgranicznej na poziomie napięcia 400 kV pomiędzy systemami elektroenergetycznymi Polski i Niemiec oraz poprawę warunków wyprowadzenia mocy z odnawialnych źródeł energii (OZE) zlokalizowanych na terenie północnej Polski oraz z Elektrowni Dolna Odra. Ponadto, realizacja Projektu wpłynie na możliwość przyłączenia do KSE dodatkowych źródeł OZE.

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne realizowane jest metodą „zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza to, że Inwestor wskazał stacje węzłowe KSE, które Wykonawca ma połączyć nową linią przesyłową. Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie trasy linii, zaprojektowanie rozwiązań technicznych zgodnych z wymaganiami PSE S.A. oraz realizację robót budowlanych. Spełnienie nowoczesnych standardów PSE S.A. zostanie potwierdzone odbiorami technicznymi, a po przeprowadzeniu kontroli prawidłowości pracy nowej linii, zostanie ona włączona do eksploatacji w ramach wspomnianego powyżej KSE.

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Baczyna-Plewiska jest realizowana w oparciu o przepisy Ustawy z 24 lipca 2015 roku o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji.

Lokalizacja inwestycji

Realizowana linia elektroenergetyczna 400 kV połączy dwie stacje węzłowe:

  • SE 400/220/110 kV Plewiska: zlokalizowaną w gminie Komorniki, w bezpośrednim sąsiedztwie Poznania,
  • SE 400/110 kV Baczyna: realizowaną jako odrębne zadanie inwestycyjne nową stację zlokalizowaną w gminie Lubiszyn, sąsiadującej z Gorzowem Wielkopolskim.

Usytuowanie w/w stacji elektroenergetycznych wpływa na potencjalne możliwości lokalizacji linii elektroenergetycznej będącej ich połączeniem. Niezależnie od wyboru szczegółowej trasy linii, przebiegać ona będzie przez kilkanaście gmin i kilka powiatów w dwóch województwach lubuskim i wielkopolskim.

Schematycznie budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Baczyna-Plewiska utworzy następujące połączenie w KSE:

Znaczenie inwestycji

Linia 400 kV Baczyna-Plewiska jest częścią programu rozbudowy systemu przesyłowego w północno-zachodniej części kraju. Stworzenie nowego węzła w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego (SE Baczyna) i zapewnienie dwustronnego zasilania poprzez połączenia 400 kV z Krajnika i Plewisk zapewni poprawę warunków wyprowadzenia mocy z OZE zlokalizowanych na terenie północnej Polski oraz z Elektrowni Dolna Odra. Ponadto, realizacja zamierzeń inwestycyjnych PSE S.A. wpłynie na możliwość przyłączenia do KSE dodatkowych źródeł OZE (w zakresie wytwarzania energii) i bezpieczeństwo lokalizacji nowych przedsięwzięć gospodarczych, m.in. w specjalnych strefach ekonomicznych zlokalizowanych w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego, Międzyrzecza i Poznania.

Kolejnym celem przedmiotowej inwestycji jest zapewnienie niezawodnego pokrycia rosnącego zapotrzebowania na moc na obszarze północnej i zachodniej części Polski. Ma także kluczowe znaczenie dla skorelowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego z systemami europejskimi współpracującymi synchronicznie w ramach ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) w zakresie wymiany mocy.

Przedsięwzięcie to służy realizacji misji Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w zakresie wykonania obowiązków określonych w Polityce Energetycznej Polski do 2030 roku – dokumencie przyjętym przez Radę Ministrów jako kierunek zmian strategicznych w perspektywie kolejnych dziesięciu lat. Celem polityki energetycznej Polski jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, wzrostu konkurencyjności gospodarki i jej efektywności energetycznej, a także ochrony środowiska.

Linia 400 kV Baczyna-Plewiska jest:

  • inwestycją celu publicznego, realizowaną w oparciu o przepisy Ustawy z 24 lipca 2015 roku o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych,
  • inwestycją Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., spółki Skarbu Państwa pełniącej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego.

Korzyści z realizacji inwestycji

Gmina i jej mieszkańcy

Większa pewność dostaw energii do domów
Nowa linia istotnie obniży ryzyko wystąpienia awarii energetycznych, co ma bezpośredni wpływ na dostawy energii elektrycznej do Państwa domów. Jest też warunkiem rozbudowy lokalnej sieci dystrybucji energii elektrycznej.

Większe wpływy do budżetu gminy
Inwestycja oznacza stałe wpływy z tytułu podatku płaconego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Wyniosą one około 2% wartości linii elektroenergetycznej na obszarze danej gminy. Im dłuższy fragment linii przebiega przez gminę, tym kwota podatku jest wyższa.

Wynagrodzenie dla właścicieli
Właściciele, przez których działki będzie przebiegać linia, otrzymają z tego tytułu stosowne wynagrodzenia i odszkodowanie za ustanowienie tzw. służebności przesyłu. Kwota wynagrodzenia i odszkodowania, jaka oferowana będzie właścicielowi, zostanie oszacowana na podstawie operatów wykonanych przez rzeczoznawców majątkowych.

Region

Poprawa infrastruktury
Linia 400 kV Baczyna-Plewiska będzie jednym z filarów zasilania północnej i zachodniej części kraju. Pozwoli m.in. na wyprowadzenie mocy z istniejących i planowanych na północy Polski farm wiatrowych.

Rozwój biznesu i tworzenie miejsc pracy
Zabezpieczenie dostaw prądu ma bezpośrednie przełożenie na rozwój przedsiębiorczości na poziomie regionalnym i lokalnym, a tym samym tworzenie nowych miejsc pracy. Bez gwarancji dostępu do odpowiedniego zasilania nie będzie to możliwe.

Zakres prac

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne realizowane jest metodą „zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza to, że Inwestor wskazał stacje węzłowe KSE, które Wykonawca ma połączyć nową linią przesyłową. Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie trasy linii, zaprojektowanie rozwiązań technicznych zgodnych z wymaganiami PSE S.A. oraz realizację robót budowlanych.

Inwestycja obejmuje budowę dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 400 kV relacji Baczyna-Plewiska wraz z traktami światłowodowymi łączącymi SE Baczyna i SE Plewiska.