x
logo

Aspekty prawne inwestycji

Realizacja przedmiotowej inwestycji obejmuje szereg działań związanych z procedurami planistycznymi, środowiskowymi czy budowlanymi. Wykonawca jest zobligowany pozyskać szereg uzgodnień, decyzji i pozwoleń, aby móc realizować projekt zgodnie z przepisami prawa. W ramach przedmiotowego zadania niezbędnym jest:

  • załatwienie wszelkich spraw formalnoprawnych niezbędnych do realizacji inwestycji, w tym uzyskanie wszystkich pozwoleń i decyzji wymaganych prawem,
  • uzyskanie na rzecz PSE S.A. prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych,
  • pozyskanie na rzecz PSE S.A. tytułu prawnego do nieruchomości znajdujących się w obrębie pasa technologicznego projektowanej linii,
  • uzyskanie okresowych zezwoleń na zajęcie pasów drogowych, wyłączeń linii elektroenergetycznych itp., niezbędnych dla realizacji przedmiotu zamówienia,
  • opracowanie projektu budowlanego, uzyskanie ostatecznej i prawomocnej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany dla inwestycji oraz udzielającej pozwolenia na budowę,
  • przeprowadzenie prób, pomiarów i badań odbiorczych,
  • uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, decyzji i pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia użytkowania linii.