x
logo

Informacje podstawowe

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Baczyna-Plewiska stanowi jeden z elementów rozwoju Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w Polsce. O postępach w jej realizacji będziemy Państwa na bieżąco informować w zakładce Aktualności.

Transparentna polityka informacyjna
Wszystkie działania podejmowane zarówno przez Inwestora, jak i Wykonawcę przedmiotowej inwestycji prowadzone są w sposób transparentny, z uwzględnieniem interesów strony społecznej w możliwie najszerszym zakresie.

Liczymy na efektywną współpracę zarówno z władzami samorządowymi, jak również społecznościami lokalnymi. Planujemy prowadzenie dialogu tak, by wiedza o lokalnych uwarunkowaniach przestrzennych pozwoliła w jak najszerszym stopniu uwzględnić oczekiwania osób, w sąsiedztwie których zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja. Jesteśmy przekonani, że działając wspólnie możemy doprowadzić do pogodzenia potrzeb wszystkich interesariuszy tego zadania. Z jednej strony istnieje konieczność zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania systemu energetycznego regionu i kraju, a z drugiej – poszanowanie dla lokalnych uwarunkowań społecznych i środowiskowych.

Spotkania informacyjno-konsultacyjne
W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca będzie organizował spotkania informacyjno-konsultacyjne dla mieszkańców. Podczas spotkań prezentowane będą informacje o znaczeniu inwestycji, roli podmiotów biorących udział w tym zadaniu, przebiegu trasy linii przez gminę w wariantach możliwych do realizacji wraz z argumentacją przemawiającą za wariantem preferowanym przez Wykonawcę (na jakiej podstawie wytyczono poszczególne warianty, jakie parametry wzięto pod uwagę, czym się kierowano). W trakcie spotkań dystrybuowana będzie broszura o inwestycji. Będzie to również okazja do dyskusji na temat inwestycji, jej projektowania i realizacji. Zdanie mieszkańców, ich opinie oraz uwagi będą brane pod uwagę w kolejnych krokach realizacji przedmiotowego zadania.

Spotkania informacyjno-konsultacyjne zaprojektowane będą pod kątem udzielania możliwie szerokich odpowiedzi w zakresie bezpieczeństwa oraz wpływu inwestycji elektroenergetycznych na życie i zdrowie ludzi, zwierząt, a także roślin. Mając to na uwadze, Wykonawca każdorazowo będzie dobierał specjalistów / ekspertów, którzy przybliżą zainteresowanym wszelkie aspekty przedmiotowego zadania.

Informacje o terminach i miejscu spotkań będą umieszczane w zakładce Aktualności, na tablicy ogłoszeń każdego z Urzędów Gmin oraz na sołeckich tablicach ogłoszeń.

Broszura o inwestycji
W ramach realizowanego zadania, wydana zostanie broszura o inwestycji. Będzie ona zawierać interesujące i ważne informacje na temat planowanej inwestycji.

W broszurze przedstawione zostaną informacje dotyczące:

  • znaczenia linii Baczyna-Plewiska,
  • wyboru trasy linii,
  • praw właścicieli gruntów położonych w pasie technologicznym linii,
  • uwarunkowań prawnych ochrony środowiska,
  • oddziaływania linii na środowisko i człowieka.

Od momentu wydania publikacji, będzie ona stale dystrybuowana wśród zainteresowanych mieszkańców, zarówno za pośrednictwem Urzędów Gmin, jak i pracowników Wykonawcy. Pojawi się ona również na niniejszej stronie internetowej, w zakładce Materiały do pobrania.

Indywidualne wizyty u właścicieli – proces rokowań 
W ramach uzyskania dostępu do terenu, przedstawiciele Wykonawcy z pełnomocnictwami Inwestora, przeprowadzą rokowania z właścicielami nieruchomości. Prowadzenie rokowań nastąpi po zrealizowaniu kampanii informacyjnej oraz rozpoczęciu programu konsultacji społecznych w danej gminie.

Pełnomocnicy Inwestora – umocowani do działań stosownymi dokumentami, posiadający odpowiednie kompetencje i doświadczenie – podczas indywidualnych spotkań będą szczegółowo omawiać przedmiotową inwestycję, zapisy umowy cywilnoprawnej, wynikające z niej prawa i obowiązki. Będą ponadto wskazywać na mapach lokalizację linii i słupów, dystrybuować broszury o inwestycji oraz odpowiadać na pytania właścicieli nieruchomości.