x
logo

Hałas

Linie elektroenergetyczne są źródłem specyficznego rodzaju oddziaływania akustycznego, który w potocznym rozumieniu bardziej kojarzy się z szumem niż hałasem. Pomimo tego linia przesyłowa musi spełniać dopuszczalne przepisami poziomy hałasu emitowanego do środowiska, które różnią się w zależności od specyfiki terenu i wynoszą od 44 dB (decybeli) w nocy do 55 dB w ciągu dnia. Dla porównania, 55 dB to wartość odpowiadająca normalnej rozmowie towarzyskiej.

Wieloletnie badania poziomów hałasu linii elektroenergetycznych wskazują, że wartości określone w normach nie są przekraczane. Dodatkowo inwestorzy linii wprowadzają nowoczesne rozwiązania, które mają zapobiegać emisji hałasu, jak np. stosowanie przewodów wiązkowych i wysokiej jakości osprzętu.

Warto dodać, że oddziaływanie akustyczne linii (czyli opisany wyżej „szum”) jest największe w wyjątkowo niekorzystnych warunkach atmosferycznych (mżawka, lekki deszcz, sadź). Przy innej pogodzie można powiedzieć, że linia praktycznie jest niesłyszalna.

W trakcie budowy emitowany jest do środowiska hałas wynikający z wykorzystania sprzętu budowlanego oraz nasilonego ruchu pojazdów, związanego z transportem materiałów budowlanych. W związku ze specyfiką budowy linii (wykorzystanie sprzętu wyłącznie przy stanowiskach słupów, oddalonych od siebie średnio o 400-450 m) oddziaływanie to będzie krótkookresowe i nie będzie miało znaczenia dla środowiska.

Pas technologiczny

W celu zapewnienia strefy ochrony tworzy się dla każdej linii elektroenergetycznej 400 kV tzw. pas technologiczny o szerokości 70 m (po 35 m od osi linii w obie strony). W jego obszarze obowiązuje zakaz budowy budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi. W pasie technologicznym nie można też sadzić drzew i krzewów, które osiągają wysokość większą niż 4 m. Nie ma natomiast żadnych przeciwskazań do przebywania pod linią, ponieważ dopuszczalny dla ludzi poziom pola elektromagnetycznego w żadnym miejscu nie jest przekroczony. Odległości linii od budynków, dróg oraz innych obiektów będą zgodne z normą PN-EN 50341.